Računovodstvo – ali poznate njegove osnove?

Tudi, če ste računovodske storitve zaupali računovodskemu servisu, je dobro, da kot podjetnik poznate nekaj njegovih osnov. Pri tem ni pomembno, ali imate s.p. ali d.o.o. Veste, o čem govorimo, ko je govor o dolgoročnih ali kratkoročnih sredstvih ter virih sredstev? Obstajajo nekateri računovodski izrazi, za katere je dobro, da jih poznate tudi vi. Nikoli ne veste, kdaj vam utegnejo priti prav.

Začeli bomo pri bilanci stanja. Pri tem nimamo v mislih nič drugega kot sredstev podjetja in poti, po kateri je slednje prišlo do njih. Kaj pa so sredstva? Gre za vire, brez katerih ne moremo zagnati poslovanja. Pri dolgoročnih sredstvih govorimo o neopredmetenih in opredmetenih sredstvih, naložbenih nepremičninah, dolgoročnih finančnih naložbah, poslovnih terjatvah in aktivnih časovnih razmejitvah. Zanje je značilno preoblikovanje v več kot leto dni trajajočem obdobju. Pri kratkoročnih sredstvih mislimo vse od sredstev za prodajo, zalog, kratkoročnih poslovnih terjatev, finančnih naložb, denarnih sredstev do aktivnih razmejitev. Dobro se je zavedati, da se vsako sredstvo napaja iz določenega vira.

V kolikor iščete kvalitetno računovodstvo v Kopru obiščite fipos.si.

Zdaj, ko nam računovodstvo postaja malce bolj jasno, lahko gremo na obveznosti do virov ali, v računovodskem žargonu, pasivo. Tu govorimo o dolgovih in kapitalu. Trajni viri sredstev so obveznosti do lastnikov, kar se izkazuje kot kapital. Bilanco stanja sestavljata aktiva in pasiva. Obstajata dva tipa knjigovodskih listin. Računovodstvo ima svoj pravilnik, ki določa, ali se bo uporabljalo notranje ali zunanje listine.

V računovodstvo se vam kot podjetnik ni treba poglabljati, saj vam bo to jemalo dragocen čas, ki bi ga lahko namenili poslu. Poleg tega so spremembe v računovodstvu stalnica. Ko boste mislili, da ste dojeli vse osnove, bo prišlo do spremembe zakonodaje in takrat se boste morali učiti na novo. To pa bi bilo nespametno. Naj to delo namesto vas opravi računovodski servis, katerega naloga je prav ta, da sledi spremembam in vas o njih informira.…